Aday Bilgilendirme Klavuzu

 

 

1.                  AMAÇ VE KAPSAM

Adayların belgelendirme süreci ile ilgili şartları inceleyebilmeleri için Aday Bilgilendirme Kılavuzu oluşturulmuştur.

2.       TANIM

Başvuru sahibi: Sınav ve belgelendirme için başvuru talebinde bulunan kişi.

Aday: Mesleki yeterlilik sertifikası almak üzere, ön değerlendirmede başarılı olup sınava girmek için başvuruda bulunan kişi.

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumu

ETO METSEM: Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Performans Sınavı:  Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme sınavı 

Teorik Sınav: Alışıla gelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ölçme sınavı

UY: Ulusal Yeterlilik

3.       SORUMLULUKLAR

Bu dokümanın oluşturulması ve güncellenmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Bu dokümanın onaylanmasından ise ETO METSEM Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

4.       BAŞVURU ŞARTLARI

4.1.  Ön Değerlendirme

Aşağıdaki tabloda belirtilen mesleklerde ulusal yeterlilik gereği ön değerlendirme yapılır.

Ulusal Yeterlilik Kodu

Ulusal Yeterlilik Adı

 

16UY0265-3

Kırma Eleme Tesis Operatörü-Seviye 3 

16UY0267-4

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4

16UY0266-3

Mermer-Doğaltaş Ocakçısı-Seviye 3

 

Ön değerlendirme için başvuru sahibinin Ön Değerlendirme Beyan Formu (F-35) ‘nu doldurması gerekir.

Başvuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde başvuru sahibi ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme tarihi SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile başvuru sahibine bildirilir.

Ön değerlendirme sözlü şeklinde yapılır.

Ön değerlendirmede başarılı olanlar sınav ve belgelendirmede başvuruda bulunup aday statüsü kazanır.

Ön değerlendirmede başarılı olamayanlar sonsuz kere ön değerlendirme için başvuruda bulunabilirler.

Ön Değerlendirmede ücret alınmaz.

Ön değerlendirme sonucu SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile bildirilir.

4.2.  Başvuru

4.2.1.         Başvuru Şekilleri ve Gereken Evraklar

ETO METSEM’e adaylar iki şekilde başvuru yapabilirler.

1)       ETO METSEM’e bizzat gelerek başvuru formunu eeksiksiz doldurarak ve aşağıdaki diğer belgeleri de teslim ederek başvuruda bulunabilir.

o    Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)

o    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)

o    Banka Dekontu (Belgelendirme personeli tarafından adaya banka bilgileri verilmektedir)

o    2 adet renkli fotoğraf

o    Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14  Aday Başvuru         Formu’nda belirtmesi istenir.

 

2)       ETO METSEM’e gelmeden başvuru yapmak isteyen adaylar için ETO METSEM websitesinde yer alan  yukarıda belirtilen başvuru evrakları eksiksiz ve imzalı olarak posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. İletilen tüm belgeler 1. Maddede belirtilenler ile aynıdır

 

Aday belirtilen başvuru formunu ve diğer belgeleri belirtildiği gibi eksiksiz bir şekilde posta yoluyla ETO METSEM’e iletir.

Not 1: Firmalar tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda her aday için ayrı ayrı F-14 Aday Başvuru Formu doldurulması gerekir.

Not 2 Sınav ve belge ücretler ETO METSEM’in  www.eto-metsem.org  web sitesinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın banka dekontunda ad-soyad, Ulusal Yeterliliğin adı ve kodunun belirtmesi gerekir.

Başvuru Formu’nda belgelendirme taahhüdünde ve Başvuru Sözleşme Formu’nda tarafların tüm  hak ve yükümlülükler belirtilmiştir.

4.2.2.         Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuran kişi onay ile birlikte aday statüsü kazanır ve sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde  3 ve bu durumu sağlamayan adaylar ise 2 sınava girme hakkı elde eder. Adaya SMS ile başvurunun alındığına  ve onaylandığına dair bilgi verilir.

Yeterli sayıda başvurular kabul edildikten sonra sınav planlanması yapılarak adaylar sınava mail ve/veya telefon ve/veya SMS ile davet edilir.

4.3.Sınav Süreci

§  Personel belgelendirme sınavlarının yapılması ETO METSEM  tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Sınav Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

§  Sınavlar Teorik, Performans sınavları şeklindedir.

§  Adaylar,Aday Başvuru Formu  ile başvurdukları sınava, başvurularının değerlendirilip kabul edilmesi sonrası katılım hakkı kazanırlar. Adayın, Sınav Takviminde belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınavda kaldı olarak kayda geçer ve sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.

§  Adayların, sınava alınabilmeleri için yanlarında geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslının bulunması şarttır. Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslı yanında bulunmayan aday sınava alınmaz.

4.3.  Belgelendirme Süreci

§   Bir adaya ilişkin belgelendirme kararı, ilgili belgelendirme programında ve sistem dokümanlarında belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi ile ve belgelendirme prosesi boyunca toplanan bilgiler esas alınarak  ETO METSEM tarafından alınır.

§  ETO METSEM verdiği belgelerin tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili belgelendirme programında belirtilen ve ETO METSEM tarafından ilgili standartlar kapsamında konulan şartlara uyduğu sürece, sadece belge kullanım hakkı verir.

§  Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; ETO METSEM uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir.

§  Belge almaya hak kazananlar ile ETO METSEM arasında Başvuru Sözleşme Formu imzalanır. Başvuru Sözleşme Formu’nda, gerek belgelendirilmiş kişinin ve gerekse ETO METSEM’in hak ve yükümlülükleri tanımlanmıştır. Başvuru Sözleşme Formu  ETO METSEM’in  web sayfasında kamuya açık olarak yayımlanmıştır.

§  ETO METSEM tarafından belge düzenlenmemesine karar verilmesi durumunda, bu durum nedenleri ile birlikte adaya bildirilir.

§  Adaylar, belgelendirme ile ilgili her türlü şikayet ve itirazını ETO METSEM tarafından web sayfasında yayımlanmış olan İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü’ne göre yapma hakkına sahiptir.

§  ETO METSEM tarafından belgelendirme kararı verilen bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

§  ETO METSEM verdiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgelerinin’ tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ve ilgili standartlar kapsamında ETO METSEM tarafından konulan şartlara uyduğu sürece sadece belge kullanım hakkını verir.

§  Belgelendirilmiş kişinin, şartlara uygunluğunun sağlanmadığının tespiti durumunda; ETO METSEM uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkını verdiği belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir.

§  Mesleki Yeterlilik Belgesi’, belge sahibine ve/veya belge sahibine Belge Teslim Formu ile teslim edilir.

§  ETO METSEM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren ‘Birim Başarı Belgesi’ düzenlenir.

§  Adayın sahip olduğu Birim Başarı Belge’lerininbir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile Birim Başarı Belge’leri birleştirilir ve ilgili ulusal yeterlilik alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

§  Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; ETO METSEM en son tarihli sınavı yaptı ise ETO METSEM tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

§  Ancak, aday daha önce ETO METSEM dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere ETO METSEM ‘e başvurdu ise; geçtiği birimlerle ilgili olarak ETO METSEM tarafından kendisinden, sınavına girdiği personel belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ‘Birim Başarı Belgesi veya Belgeleri’ istenir. ETO METSEM, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonucunda başvurusunun değerlendirilmesi, ikinci veya üçüncü sınav hakkını ETO METSEM‘de kullanıp kullanamayacağı kararı ETO METSEM Sınav ve belgelendirme Koordinatörü tarafından verilir.   

§  Belge sahibi, geçerlilik süresi boyunca sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır.

§  Mesleki Yeterlilik Belgeleri alındığı tarihten itibaren ilgili yeterliliklerde belirtilen süre boyunca geçerlidir.

§  Belgeler devredilemez.

§  Belgelendirilmiş personel belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

§  Belgelendirilmiş kişi, belgede yırtılma vb. bir durum olduğunda ve yenilenmesi gerektiğinde, belgenin aslı ile ETO METSEM’e başvurur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödenir.

§  Belgelendirilmiş kişi belgesini kaybetmesi durumunda en az yerel bir gazetede yayınlanmış kayıp ilanı ile ETO METSEMe başvuruda bulunur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödenir.

4.4.  Belge Geçerlilik Süreci ve Gözetim

NO

BAŞVURU YAPILAN BELGELENDİRME/YETERLİLİK PROGRAMI

GEÇERLİLİK SÜRESİ

GÖZETİM SIKLIĞI

1

Mermer Doğaltaş  Ocakçısı Seviye 3 Rev:01

5 YIL

2.Yıl ile  3. Yıl arasında

2

Kırma Eleme Tesis Opretaörü Seviye 3 Rev: 01

5 YIL

2.Yıl ile  3. Yıl arasında

3

Mermer Doğaltaş  Özel İmalat Elemanı Seviye 4 Rev: 01

5         YIL

2.Yıl ile  3. Yıl arasında

 

Belgelendirilen kişilerin ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdürdüğünün kontrolü sağlamak için yapılır, gözetim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin izlenmesi gereken metot ve esasları aşağıdaki gibidir.

Aday ve Belgelendirilmiş kişilerin kayıtları Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü  yönetiminde Belgelendirme Personeli tarafından tutulur. Gözetim zamanları ve sıklığı ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterlilik Matrislerinde tanımlanmıştır. Gözetim zamanının bitimine 3 ay, 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile 3 defa bilgilendirilir. Gözetim için belgeli kişi kendi de ulusal yeterlilikte belirtilen zaman dilimi  içinde başvuruda bulunabilir.  Gözetim faaliyeti, belgeli kişinin işvereni tarafından doldurulan F-27 Gözetim İzleme Formu ile gerçekleştirilir. Belgeli kişinin işvereni tarafından doldurulan F-27 Gözetim İzleme Formu ve 6 ay firmada çalıştığına dair SGK Hizmet Listesi’de eklenerek ETO METSEM’e  ulaştıktan sonra formda ilgili alanlar Karar Verici  ve Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü tarafından tarafından doldurulur, imzalanır.  Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiği tespit edilirse belge geçerliliğini korur.

 Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini ispat edememesi, belgeli kişiye ulaşılamaması vb. durumlarda belge askıya alınır, askı süresi maksimum 6 aydır. Askı süresi dolan ve askı sürecine sebep olan durumun ortadan kalkmaması durumunda belge iptal edilir. Askı ve iptal durumları www.eto-metsem.org adresinde yayınlanır.

4.5.  Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belge sahibi; başvuru sırasında imzalamış olduğu F-14 Aday Başvuru Formu ve belge almaya hak kazandığında imzaladığı F-11 Başvuru Sözleşme Formu gereği belgelendirilmiş kişinin sorumluluklarını ve logo ve marka kullanım şartlarını yerine getirmediği veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespiti halinde askı/iptal işlemleri uygulanır.

·         Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği gerekçesi sunularak şikayette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alınması, belgenin askıya alınmasını gerektirir. 

·         Belge gözetim süresini dolduran ve ETO METSEM tarafından istenilen belgeleri göndermeyen/teslim etmeyen kişilerin belgeleri en fazla 6 ay askıya alınır. 6. Aydan sonra belge iptal edilir.  

·         Gözetim İzleme Formunun değerlendirilmesi sonucunda Karar Verici tarafından belge askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

·          Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde belge iptal edilir.

·         Belge kullanım sözleşmesine aykırı davranan belgelendirilmiş kişinin, belgesi iptal edilir.

·         Belgesi askıya alınan kişiye 7 gün içinde Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü tarafından gerekçeleri yazılı olarak bildirilir ve 30 iş günü süre verilir ve ETO METSEM web sitesinde duyurulur. Duyuruda belgesi askıya alınan kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri yayınlanır. Bu süre içinde eksik ve hatanın giderilmemesi durumunda belge iptal edilir.

·         Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

·         Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur.

·         Belgesi iptal edilen kişi kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş  günü  içerisinde ETO METSEM’ ye iade etmekle yükümlüdür. Bildirime istinaden belgeyi iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara 7 iş günü içinde riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlem başlatılır.

·          Belgenin iptal kararı, en geç 15 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlara Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü tarafından bildirilir. 

·         Belgesi askıya alınan kişilerin askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermeleri halinde ETO METSEM durumu değerlendirerek belgelerin tekrar kullanılmasını yönelik kararı en 15 gün içerisinde çıkartır.

4.6.  Yeniden Belgelendirme

Yeniden Belgelendirme süreleri ilgili ulusal yeterlilikler doğrultusunda hazırlanan Ulusal Yeterlilik Matrislerinde tanımlanmıştır. Yeniden Belgelendirme zamanına 3 ay, 2 ay ve 1 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir. Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ilgili Ulusal Yeterliliklerde belirtilen sürede fiilen çalıştığını belgeleyen kişilerin belge süreleri uzatılır. 5. Yıldaki 2. Gözetim denetiminde belge yenileme için belgeli kişi, sektörde Gözetim İzleme Formu’na ilave olarak 5 yıl içinde toplam 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile kanıtlamak ve Gözetim İzleme Formu’nun eki olarak ETO METSEM’e teslim etmek/göndermek zorundadır. Belgeli kişi kendi de ulusal yeterlilik belge yenileme süresinin bitiminden en fazla 5 ay önce belge yenileme talebinde bulunabilir.   Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler performans sınavına alınır. Performans sınavında başarılı olan kişilerin belge süreleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen zamana göre uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, performans sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir. İptal durumları www.eto-metsem.org adresinde yayınlanır.