Genel Bilgi

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı

VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB tarafından finansman desteği sağlanan "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması Projesi (UYEP-II)"nin hibe bileşenlerinden biridir.

Hibe Programının temel amacı, Ulusal Yeterlilik Sistemi gerekliliklerine uygun olarak farklı sektörlerde meslek standartları ve ulusal yeterlilikler geliştirilmesini sağlamak, MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasını desteklemektir. Hibe Programının uygulanması ile nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

"VOC-Test Merkezleri-II Hibe Programı", 2010-2013 yıllarında uygulanan UYEP-I Projesi hibe bileşeni olan "VOC Test Merkezleri-I Hibe Programı"nm devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir.

Bu Program ile; Cam, Çimento ve Toprak; Elektrik ve Elektronik; Gıda; tş ve Yönetim; Çevre; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret [Satış ve Pazarlamal; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri; Maden; Eğitim sektörlerinde meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesini sağlamak ve sınav ve belgelendirme merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak, geliştirmek ve işletmek amaçlanmış ve MYK tarafından belirlenen tüm sektörlerde sınav ve belgelendirmeye yönelik olarak kuruluşlara verilen desteklerde yaygınlaştırma sağlanmıştır.

Hibe Programı kapsamında 10 sektörde proje teklifleri başarılı bulunan 14 farklı iş ve meslek dünyası örgütü hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar ile Sözleşme Makamı arasında proje sözleşmeleri imzalanarak 1 Şubat 2016 tarihi itibarıyla projelerin uygulanmasına başlanmıştır. 150,000 Avro ile 250,000 Avro arasında değişen tutarlarda destek sağlanan hibe projeleri Temmuz 2017'de tamamlanacak ve program kapsamında Faydalanıcı Kuaıluşlara toplam 2,702,941 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe Programı kapsamında desteklenen örnek faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

Sektör ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç analizleri yapmak,

 • Proje konusu sektör/alt sektörlerde meslek haritaları hazırlamak,
 • Alan uzmanlarından oluşan teknik çalışma grupları kurmak,
 • İlgi mesleklerde iş analizi uygulamak için çalıştaylar yürütmek,
 • Meslek standartları geliştirmek,
 • Ulusal veya uluslararası meslek standartlarına dayalı ulusal yeterlilikleri geliştirmek,
 • Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamaya yönelik pilot sınavlar gerçekleştirmek,
 • Ulusal yeterliliklere uygun pratik ve teorik sınav materyali hazırlamak,
 • TS EN ISO/IEC: 17024 Standardı, Ulusal Yeterlilik Sistemi gereklilikleri ve MYK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda sınav ve belgelendirmeye yönelik finansal, beşeri teknik ve fiziki altyapılar oluşturmak,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili prosedürleri geliştirerek ve gerekli dokümantasyonu sağlayarak kalite güvence sistemi kurmak, Ulusal Yeterlik Sistemi ile uyumlu sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alacak kişilerin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitimler ve faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Değerlendirme, test ve belgelendirme süreçleriyle ilgili, kalite güvencesi sağlanmış bilgi teknolojileri yapıları ve bilgi güvenliği mekanizmaları geliştirmek,
 • Sınav ve belgelendirme merkezlerinde görev alacak personelin meslek içi eğitimini sağlamak,
 • Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca akredite edilmek,
 • 5544 Sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış ikincil mevzuat doğrultusunda, sınav ve belgelendirme kumlusu olmak üzere MYK tarafından yetkilendirilmek, Yetkilendirildiği alanda sınav ve belgelendirme hizmetlerini MYK mevzuatı doğrultusunda yürütmek,
 • Hayat  boyu   öğrenme   ve   önceki   öğrenmelerin  tanınması  konularında   adaylara   yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Yetkilendirilmiş ya da yetkilendirilecek diğer kuruluşlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak,
 • Projenin öngörülen diğer aktiviteleri ile uyumlu olacak şekilde, tamamlayıcı bir faaliyet olarak Ulusal Yeterlilik Sistemi, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme konularında  kamu  ve  özel   sektörde,   STK'larda,   eğitim   sağlayıcılarda,   bireylerde,   ilgili paydaşlarda, vb. farkındalik yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.